نفت زیر بار اجرای طرح تبدیل وضعیت خانواده های ایثارگران رفت

با توجه به ابلاغ وزارت نفت بر این اساس نیروهایی که بصورت قرارداد موقت و قراردادی معین و پیمانی در حاکمیت برنامه پنجم (۹۰ تا ۹۵) استخدام و بکارگیری شده اند تبدیل وضعیت میشوند.

به گزارش نفیر (خبرگزاری صنعت نفت ایران)؛ تبدیل وضعیت مشمولین قانون تبدیل وضعیت ایثارگران به این شکل است که کارکنان قرارداد مدت موقت به قرارداد دائم و کارکنان مدت معین و پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت خواهند یافت.

این نکته قابل ذکر است که با توجه به اینکه کارکنان قراردادی مدت موقت در سال ۱۳۹۰ به بعد قراردادی شدند مشمول این طرح هستند.
همچنین در نامه ابلاغی اشاره شده است، تبدیل وضعیت سایر نیروهای قراداد موقت در حال بررسی است و نتیجه اعلام خواهد شد.