تبدیل وضعیت پر حرف و حدیث‌ در پتروشیمی “ف”متوقف شد

پس از افشای طرح تبدیل وضعیت چندین نفر از نزدیکان به مدیرعامل یکی از پتروشیمی های‌ ماهشهر، با دستور مدیران بالادستی‌ این طرح متوقف شد.

به گزارش نفیرنفت | خبرگزاری صنعت نفت ایران؛ مدیرعامل این پتروشیمی قصد داشت تا بدون رعایت ضوابط، تعداد زیادی از نزدیکان خود را که به صورت نیروی پیمانکاری به شرکت وارد کرده بود، به استخدام رسمی پتروشیمی درآورد.

درپی افشای خبر‌ از سوی خبرنگار حوزه پتروشیمی نفیر در منطقه پتروشیمی ماهشهر، نماینده این حوزه انتخابیه نیز‌ به موضوع ورود و این طرح بی ضابطه متوقف گردید.