اعتصاب کارگران شرکت علملیات غیرصنعتی پتروشیمی ماهشهر

کارگران شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ماهشهر امروز یکشنبه 19 بهمن ماه در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مقابل شهرک بعثت تجمع کردند.

به گزارش نفیرنفت | خبرگزاری صنعت نفت ایران؛  آنگونه که کارگران به دوربین خبرنگار نفیرنفت می گویند؛ علاوه بر تبعیض در پرداخت از سوی این شرکت، نمایندگان کارگری نیز با تهدیدهای اداره حراست مواجه شده اند.