افزایش ۲۶۰ درصدی درآمد پتروشیمی خراسان

مقایسه فروش "خراسان" در بهمن ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می دهد میزان درآمد شرکت ۲۶۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  شرکت پتروشیمی خراسان گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ را منتشر کرد.

درآمد ماهیانه شرکت پتروشیمی خراسان در بهمن ماه امسال ۱۲۶.۴۷ میلیارد تومان بوده است که نسبت به دی ماه ۹۹ افت ۵۳ درصد داشته است.
مقایسه فروش “خراسان” در بهمن ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می دهد میزان درآمد شرکت ۲۶۰ درصد افزایش یافته است.
شرکت پتروشیمی خراسان از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۱۹ هزار و ۳۱۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۵۵ درصدی داشته است.