۲۵ نفر از کارکنان پارس جنوبی کاندیدای شورای شهر کنگان شدند

دستکم از 25 نفر از این شاغلین در صنایع نفت و پتروشیمی پارس جنوبی در شهر کنگان کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر شده اند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ این موضوع واکنش فعالین اجتماعی شهر کنگان را در پی داشته است و آنها می گویند شاغلین در صنایع، در انتخابات این دوره ی شورای شهر با ورود پول های هنگفت شرایط نابرابری را رغم خواهند زد