واحد CO پتروشیمی فن‌آوران خاموش شد/ دومین آورهال اجباری درپی‌ توقف تولید سومین واحد

واحد منوکسید‌ کربن‌ شرکت پتروشیمی فن‌آوران‌ که به یکباره با مشکل‌ کلدباکس‌ مواجه شده، طی روزهای اخیر‌ شات دان خورد و درپی آن‌ واحد اسید‌استیک‌ هم از مدار خارج شده است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ درپی این‌ توقف تولید، شرکت پتروشیمی فن‌آوران بار دیگر وارد آورهال‌ اجباری خواهد شد.

پتروشیمی کارون در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر مشتری منواکسید کربن‌ پتروشیمی فناوران است که پیش بینی می‌شود با مشکل دریافت‌ خوراک‌ مواجه شود‌.

درپی توقف تولید این واحد مهم، ظرفیت‌ تولید واحد متانول‌ پتروشیمی فن‌آوران نیز به‌دلیل کاهش تزریق‌ منوکسید‌ کربن‌ با کاهش مواجه خواهد شد.

طی یکماهه گذشته، هر سه واحد شرکت پتروشیمی فن‌آوران با توقف تولید (شات‌داون‌) مواجه شده است.