نماد «پتروشیمی فارابی» به ظن وقوع جرایم تعلیق شد

نماد معاملاتی پتروشیمی فارابی (شفارا) به استناد بند 7 ماده 13مکرر2 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به ظن وقوع جرائم موضوع ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار [که می‌تواند به حبس تعزیری تا یک سال یا جزای نقدی تا پنج برابر سود به دست آمده منجر شود]، تعلیق شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  در اطلاعیه منتشر شده آمده است؛ «به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع می‌رساند؛ با توجه به ظن وقوع جرائم موضوع ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا درخصوص معاملات اوراق بهادار در بازار عادی ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ تعلیق می گردد.»

در ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران آمده است:

اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد .

۱. هرشخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند.قبل از انتشار عمومی.مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید .

۲. هرشخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید.

۳. هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود .

۴. هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید .

– تبصره ۱ اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته می شوند :

الف. مدیران شرکت شامل اعضای هیات مدیره.هیات عامل.مدیر عامل. و معاونان آنان.

ب. بازرسان .مشاوران.حسابداران.حسابرسان و وکلای شرکت .

ج. سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکلفل خود.بیش از (۱۰درصد) سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان .

د. مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و مدیران ذی ربط یا نمایندگان شرکتهای مادر(هلدینگ) که مالک حداقل ده درصد سهام یا دارای حداقل یک عضو در هیات مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند .

ه. سایر اشخاص که با توجه به وظایف.اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند .

– تبصره ۲ اشخاص موضوع تبصره (۱) این ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را که مبتنی بر اطلاعات نهانی نباشد.ظرف پانزده روز پس از انجام معامله.به سازمان و بورس مربوط گزارش کنند.