ادامه انتصابات «مرضیه شاهدایی» در پتروفرهنگ؛

«سهراب قربان» مدیرعامل پتروشیمی مروارید شد

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  مرضیه شاهدایی مدیر عامل پتروفرهنگ طی حکمی سهراب قربان را به عنوان مدیرعامل جدید شرکت پتروشیمی مروارید منصوب کرد.

«قربان» سابقه مدیرعاملی پتروشیمی مهر را در کارنامه دارد.