انتصابی در پلیمر پادجم؛

پورچرمی مدیرعامل پادجم شد

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛

طی حکمی از سوی رضا علیزاده،سرپرست پتروشیمی جم،دکتر محمدکاظم پورچرمی بعنوان مدیر عامل پلیمر پادجم منصوب شد