رفع چالش «تامین آب» در پتروشیمی آبادان/ ظرفیت تامین آب صنعتی مجتمع به ۴ برابر افزایش یافت

با پیگیری سرپرست مجتمع پتروشیمی آبادان، مشکل تامین آب صنعتی مجتمع با تکیه بر توانمندی‌ نیروهای متخصص‌ داخلی رفع و به ۴ برابر ظرفیت افزایش یافت.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ در اقدامات انجام شده به منظور رفع چالش «آب صنعتی» پس از انجام تعمیرات اساسی دو واحد تولید آب RO شرکت پتروشیمی آبادان، تمامی ممبران‌های این دو واحد توسط مهندسین فرایند مورد شستشوی تخصصی شیمیایی قرار گرفت و ظرفیت تولید آب مورد نیاز به چهار برابر افزایش یافت.

با رفع این چالش، مجتمع پتروشیمی آبادان از حیث خرید آب در فصول گرم سال که به‌علت افزایش سختی آب مورد نیاز می‌بایست انجام می‌شد رفع و صرفه‌جویی قابل توجهی برای این مجمتع به دست آمد.

شرکت پتروشیمی آبادان با رفع چالش مهم «تامین آب صنعتی»، اکنون طرح‌های مهم توسعه‌ای و افزایش تولید را با سرعت بیشتری خواهد برد.