انتصاب سرپرست شرکت نفت و گاز پارس

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حکمی محمدحسین متجلی را به عنوان سرپرست شرکت نفت و گاز پارس منصوب کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛خجسته‌مهر همچنین در حکم دیگری از خدمات محمد مشکین‌فام در مدت تصدی سمت مدیرعاملی شرکت نفت و گاز پارس قدردانی کرد.