کاهش ۲۵۰۰ میلیارد تومانی سود هلدینگ تاپیکو

دکتر مسعود اسم خانی گفت: قیمت یوتیلیتی نزدیک به سه برابر گران شده است، تمام مجتمع های پتروشیمی که خارج از مجموعه سهامدار واحد یوتیلیتی هستند همه از این موضوع متضرر شده اند. خود تاپیکو هم ۲۵۰۰ میلیارد تومان از سودش دفعتا بابت این مصوبه کاهش پیدا کرده و همه هلدینگ ها از این موضوع متضرر هستند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ دکتر مسعود اسم خانی مدیر عامل هلدینگ تاپیکو در خصوص افزایش ۲۵۳ درصدی قیمت یوتیلیتی بر سودآوری شرکتهای تاپیکو اظهار داشت: قیمت یوتیلیتی نزدیک به سه برابر گران شده است و کاری که ما در این باره کرده ایم اولا در این حوزه به عنوان سهامدار ورود کرده و سهام دماوند انرژی عسلویه را خریداری کرده ایم که در بخش تولید یویتیلیتی ها حضور داشته باشیم و راهکار بعدی تاپیکو اینست تا در آینده یوتیلیتی بعضی پروژه ها را خودمان تامین کنیم. البته بایستی راهکاری بنیادی تر برای این موضوع دیده شود.
اسم خانی ادامه داد: تمام مجتمع های پتروشیمی که خارج از مجموعه سهامدار واحد یوتیلیتی هستند همه از این موضوع متضرر شده اند. خود تاپیکو هم ۲۵۰۰ میلیارد تومان از سودش دفعتا بابت این مصوبه کاهش پیدا کرده و همه هلدینگ ها از این موضوع متضرر هستند. در گذشته یوتیلیتی واگذار شده در قالب سبد واگذار می شد و در کنار آن پتروشیمی های سودآور هم واگذار شده، ولی امروز قضاوتها هر کدام جداگانه انجام می شود و نباید یوتیلیتی  را با سایر شرکتهای پتروشیمی مقایسه کنیم.
وی افزود: ما اعتراض کرده ایم و به همراه انجمن صنغی کارفرمایی پتروشیمی دنبال راه حلی هستیم تا موضوع قیمت یوتیلیتی اصلاح شود و در آینده در طرحهای خودمان تدابیری داشته باشیم تا وابستگی مان در موضوع یوتیلیتی کم بشود.
مدیرعامل تاپیکو در مورد رایزنیهای این هلدینگ برای تعدیل قیمت خوراک گازی با توجه به افزایش ۲۳۳ درصدی آن اعلام کرد: در بحث خوراک، قیمت گاز در منطقه متفاوت با گازی است که به شرکتهای تابعه تاپیکو داده می شود. ما رقبای بین المللی داریم و خدمت وزیر هم مطرح کردیم که قول مساعد دادند که بایستی در قانون بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه اصلاح شود.
اسم خانی گفت: پیشنهاد واحدی هم به عنوان شرکتها و هلدینگ های مستقل و به همراه انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی داده ایم که آقای اوجی وزیر نفت و دکتر مرتضوی وزیر کار و دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد همگی قول حمایت و همکاری داده اند که در بودجه سال آینده دیده شود و به گونه ای منطقی این موضوع قیمت خوراک نیز اصلاح شود.