آمار فروش داخلی و صادراتی پتروشیمی مارون در هشت ماه ابتدایی 1401؛

افزایش ۱۲.۶ درصدی فروش داخلی پتروشیمی مارون

فروش محصولات پتروشیمی مارون در هشت ماه نخست بیش از 72 هزار تن رشد کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ پتروشیمی مارون با سرمایه ثبت شده ۸۰۰ میلیارد تومان، در هشت ماه ابتدای سال جاری، ۹۰۲ هزار تن انواع محصولات پتروشیمی، معادل ۱۶ هزار و ۹۴۷ میلیارد تومان فروش داخلی داشته که نسبت به رقم مشابه سال قبل با ۸۳۰ هزار تن انواع محصولات پتروشیمی به رقم ۱۵۰۴۸ میلیارد تومان به میزان ۱۲.۶ درصد افزایش داشته است.

رشد ۷۲ هزارتنی فروش محصولات پتروشیمی مارون در هشت ماه نخست امسال

به عبارت دیگر، فروش محصولات پتروشیمی مارون در هشت ماه نخست ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۷۲ هزار تن رشد کرده است.

براساس گزارش کدال بورس در پایان آبان ۱۴۰۱، این فروش داخلی شامل ۶۷۲۱ میلیارد تومان اتیلن، ۵۷ میلیارد تومان پروپیلن، ۱۰۷ میلیارد تومان بنزین پیرولیز، ۱۳۱۵ میلیارد تومان برش‌های پروپان، ۱۹۹۸ میلیارد تومان منو اتیلن گلایکول، ۱۵۳ میلیارد تومان دی اتیلن گلایکول، ۳۳، ۲۴ میلیارد تومان پلی اتیلن گلایکول، ۴۴۰۶ پلی پروپیلن، ۲۱۲۰ پلی اتیلن سنگین، بوده است.

فروش هشت ماه ۱۴۰۱ هشت ماه ۱۴۰۰ رشد – درصد
فروش داخلی ۱۶۹۴۷ ۱۵۰۴۷ ۱۲.۶
فروش صادراتی ۳۹۱۶ ۵۵۱۹ ۲۹-
جمع فروش شرکت پتروشیمی مارون ۲۰۸۶۳ ۲۰۵۶۸ ۱.۴۳

فروش صادراتی شرکت نیز ۲۰۴ هزار تن با رقم ۳۹۱۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۲۹۴ هزار تن به میزان ۵۵۱۹ میلیارد تومان، به میزان ۲۹ درصد کاهش داشته است.

این فروش صادراتی شامل ۳۱۹۶ میلیارد تومان پلی اتیلن سنگین، ۳۶۹ میلیارد تومان بنزین پیرولیز، ۲۳۹ میلیارد تومان منو اتیلن گلایکول، ۱۱۱ میلیارد تومان دی اتیلن گلایکول، بوده است.

مصارف شرکت پتروشیمی مارون نیز به ترتیب شامل آب بدون املاح ۱۴۱ میلیارد تومان، آب خریداری ۳۰۵ میلیارد تومان، آب مصرفی ۱۰ میلیارد تومان، برق ۵۵۷ میلیارد تومان، بخار ۵۷ میلیارد تومان، نیتروژن ۴۲ میلیارد تومان، هوای ابزار دقیق ۱۶ میلیارد تومان، هوای سرویس ۳ میلیارد تومان، گاز طبیعی ۶۵۶ میلیارد تومان، بوده است.

رشد ۱.۴۳ درصدی فروش داخلی و صادراتی پتروشیمی مارون در هشت ماه نخست سال جاری

جمع فروش صادراتی و داخلی شرکت مارون تا پایان آبان ۱۴۰۱ و دوره هشت ماهه، معادل ۲۰۸۶۳ میلیارد تومان بوده است که این رقم در مدت مشابه سال قبل معادل ۲۰۵۶۸ میلیارد تومان بوده که نشان دهنده رشد ۱.۴۳ درصد فروش داخلی و صادراتی شرکت پتروشیمی مارون در هشت ماه اول ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل است.