سود انباشته در پترول به ۱ همت رسید

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس در آذر ماه 1401 ، 128 میلیارد تومان از منابع خود را صرف تحصیل سهام شرکت های صنایع شیمیایی نگین سنقر و صنایع شیمیایی پترو آرمند لردگان کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ به نقل از روابط عمومی پترول، در این مدت شرکت هیچ یک از سرمایه گذاری های خود را نفروخت. اطلاعات سهام تحصیل شده به شرح زیر است :

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی خلیج فارس در آذر ماه ۱۴۰۱ ، ۱۲۸ میلیارد تومان از منابع خود را صرف تحصیل سهام شرکت های صنایع شیمیایی نگین سنقر و صنایع شیمیایی پترو آرمند لردگان کرد.

در این مدت شرکت هیچ یک از سرمایه گذاری های خود را نفروختاطلاعات سهام تحصیل شده به شرح زیر است :

بهای تمام شده سرمایه گذاری های شرکت در آذر ماه ۱۴۰۱ به ۴.۷ همت رسیده است. ۳۰% از منابع معادل ۱.۴ همت در شرکت های بورسی و ۷۰% معادل ۳.۳ همت در شرکت های خارج از بورس سرمایه گذاری شده است. ۶۸% از منابع سرمایه گذاری شده در شرکت های غیر بورسی ، در پتروشیمی ایلام متمرکز شده است ( سرمایه گذاری ۲.۲ همتی )

در پایان آذر ماه ۱۴۰۱ ، ارزش بازار سبد سرمایه گذاری بورسی شرکت به ۱۵ همت رسیده که بیانگر رشد ۹۴۲%سرمایه گذاری اولیه است. در جدول مقایسه ای بین سرمایه گذاری اولیه و ارزش بازار برخی از سرمایه گذاری ها ارائه شده است:

بر اساس صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به آبان ۱۴۰۱ ، تنها منبع درآمدی شرکت در این مدت ، سود سهام های دریافتی بوده که که نسبت به مقطع مقایسه ای با رشد ۱۲%از ۴۶۸ به ۵۲۳ میلیارد تومان رسیده است. در مقطع مقایسه ای ، ۱۴۱ میلیارد تومان سود از محل واگذاری سرمایه گذاری ها کسب شده بود که در این مدت درآمدی از این محل عاید شرکت نشده است.
هزینه های عملیاتی ( Operating Expense ) نسبت به مقطع مقایسه ای با افزایش ۱۰۰%به ۳۶ میلیارد تومان رسیده است. در نتیجه افزایش هزینه های عملیاتی و کاهش درآمد ناشی از فروش سرمایه گذاری ها ، سود عملیاتی ( Operating Profit ) واحد تجاری ۱۰۵ میلیارد کاهش یافته و از ۵۹۲ به ۴۸۷ میلیارد رسیده است. سود خالص شرکت نیز نسبت به دوره مقایسه ای ، با کاهش ۱۶% از ۷۹۲ میلیارد تومان به ۶۶۸ میلیارد رسیده و به طبع آن سود هر سهم نیز از ۱۱۴ ریال به ۹۵ ریال کاهش داشته است ( ۱۷%). وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت از ۲۱۳ میلیارد تومان در مقطع مقایسه ای به ۱۱۰ میلیارد تومان رسیده است.
در جدول زیر ، درصد پوشش اقلام سال مالی قبل در مدت ۶ ماهه ۱۴۰۲ نشان داده شده است:

طی ۶ ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ ، سود انباشته شرکت از ۵۱۴ میلیارد تومان به ۱ همت رسیده است. ساختار سرمایه شرکت مطلوب بوده و از ۱.۴ همت بدهی و ۱۴.۴ همت حقوق صاحبان سهام تشکیل شده است.
در تاریخ ۱۴۰۲.۰۸.۳۰ سرمایه در گردش واحد تجاری ۹.۶ همت و نسبت جاری نیز ۷.۶ محاسبه شده که بیانگر آن است که شرکت مشکل نقدینگی نداشته و قادر به انجام به تعهدات کوتاه مدت خود است. حساب های دریافتنی شرکت نیز از ابتدای سال مالی تغییری نداشته و همچنان عدد ۱۰.۴ همت را نشان می دهد.