گزارش جامع رابطه مالی نفت و دولت در اختیار تصمیم‌گیران اقتصادی قرار گرفت

دیوان محاسبات کشور گزارش جامع رابطه مالی نفت و دولت را به‌منظور بهره‌برداری در اختیار تصمیم‌گیران اقتصادی کشور قرار داد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ به‌نقل از دیوان محاسبات کشور، پس از ارائه گزارش دارو، این نهاد نظارتی گزارش جامع رابطه مالی نفت و دولت را نیز نهایی کرد و به‌منظور بهره‌برداری در اختیار تصمیم‌گیران اقتصادی کشور قرار داد.
موضوعاتی همچون مجوزهای خاص، تعارض منافع و بزرگنمایی تحریم از مهم‌ترین چالش‌های پیشِ رو در این حوزه به‌ شمار می‌رود که در این گزارش به آن اشاره شده است.