ایران سال قبل چقدر نفت صادر کرد؟

ایران در سال گذشته روزانه ۳.۵۵ میلیون بشکه نفت تولید و ۱.۵۴ میلیون بشکه نفت صادر کرده است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ طبق مصوبه هیئت وزیران با عنوان اهداف کمی و نقش سازمان‌ها در سال ۱۴۰۳، ایران در سال گذشته روزانه ۳.۵۵ میلیون بشکه نفت تولید و ۱.۵۴ میلیون بشکه نفت صادر کرده است.