رشد ۲۰.۳ درصدی بخش نفت در سال ۱۴۰۲؛

صنعت نفت رکوردار رشد اقتصادی کشور شد

بخش نفت در سال ۱۴۰۲ رشد ۲۰.۳درصدی داشته و با توجه به این رشد، سهم قابل توجهی در افزایش تولید ناخالص داخلی و بزرگ‌شدن اقتصاد ایران محقق شده است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  رشد اقتصادی ایران در دولت سیزدهم صعودی بوده و این موضوع بیش از هر چیز مربوط به افزایش تولید و صادرات نفت و درآمدزایی و ثروت‌آفرینی این بخش بوده است.

رشد اقتصادی پارسال براساس تازه‌ترین محاسبات حساب‌های ملی مرکز آمار ایران، معادل ۵.۷ درصد با احتساب نفت و ۳.۴ درصد بدون نفت بوده است.

بر این اساس، رشته فعالیت‌های گروه صنایع و معادن ۶.۹ درصد، گروه خدمات ۵.۷ درصد و گروه کشاورزی منفی ۲.۲ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد داشتند.

رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم پارسال، ۲.۹ درصد با احتساب نفت و ۰.۹ درصد بدون نفت بوده است. همچنین رشته فعالیت‌های گروه صنایع و معادن ۴.۹ درصد، گروه خدمات ۱.۵ درصد و گروه کشاورزی ۰.۶ درصد،نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ رشد داشته است.

نکته مهم در این میان نقش مهم افزایش تولید و صادرات نفت ایران در رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ است تا آنجا که تنها در زمستان پارسال، ۱۶.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور از محل تولید و صادرات نفت محقق شده که بالاترین سهم را میان بخش‌های مختلف اقتصادی داشته است.

بخش نفت در مجموع سال ۱۴۰۲ بیشترین نقش را در رشد اقتصادی ایران داشته است. رشد اقتصادی ایران در ۱۴۰۲، بدون احتساب نفت ۳.۴ درصد بوده و این در حالی است که رشد اقتصاد ایران با احتساب نفت ۵.۷ درصد را نشان می‌دهد.

نگاهی به آمارهای رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲، ابعاد نقش نفت در رشد اقتصادی را بیشتر نشان می‌دهد.

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ با نفت ۵.۱ درصد و بدون نفت ۴.۸ درصد اعلام شده است.

محاسبه‌ای ساده نشان می‌دهد در حالی که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ بدون احتساب نفت افتی ۴۱ درصدی را تجربه کرده اما این فاکتور اقتصادی با در نظر گرفتن سهم نفت در آن، افزایشی ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد.

در واقع «نفت» توانسته حدود ۵۳ درصد از افت رشد اقتصادی ایران را در سال ۱۴۰۲ با افزایش تولید و صادرات جبران کند.

همچنین در حالی که پارسال رشد اقتصادی کشور نسبت به رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد، رشد بخش نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به رشد این بخش در سال پیش از آن بیش از ۲۰۷ درصد بوده است.

از سوی دیگر، رشد اقتصادی بخش نفت نسبت به رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲، ۳.۵ برابر بوده است.

مجموع این موارد نشان می‌دهد که صنعت نفت ایران در سالی که گذشته است، رکوردار رشد اقتصادی کشور بوده و نه تنها وظایف اصلی خود در تأمین بودجه و اقتصاد کشور را محقق کرده بلکه افت رشد در دیگر بخش‌ها را نیز بردوش کشیده و آن را جبران کرده است.