بهزاد محمدی خوراک خبرخوان خوراک اتم

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی:

محمدی تنوع‌بخشی در تولید انواع پلیمرها را از اهداف شرکت ملی صنایع پتروشیمی عنوان کرد و گفت: با تحقق این موضوع، علاوه بر جلوگیری از واردات مواد مورد نیاز صنایع پایین دستی، ظرفیت خالی صنایع پایین دستی نیز فعال خواهد شد.