تندیس سیمین خوراک خبرخوان خوراک اتم

برگزاری جایزه ملی مدیریت مالی ایران از سال ۱۳۸۹ بستر ساز بهبود و ارتقاء سطح مدیریت مالی و اقتصادی در شرکت‌ها و سازمان‌های شرکت کننده گردیده و دی‌ماه امسال چهاردهمین دوره این جایزه ملی معتبر برگزار شد‌‌.