خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده کشور خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران خبر داد؛

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از رکوردزنی صنعت انتقال در سال ۱۴۰۰ و انتقال حدود ۶۸ میلیارد لیتر نفت خام و ۶۰.۵ میلیارد لیتر فرآورده در کشور از طریق خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده کشور از ابتدای سال تاکنون خبر داد.