مهدی حیدری خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران:

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با اشاره به برنامه افزایش تولید ۱۰۰ میلیون مترمکعبی گاز این مجموعه تا پایان سال ۱۴۰۴ گفت که این مقدار معادل تولید پنج فاز پارس جنوبی است.