وضعیت سهام های مرتبط با پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

بررسی وضعیت سهام های مرتبط با پتروشیمی نشان می دهد که وضع در این گروه آرام و متعادل است و در میان 29 سهم قابل خرید و فروش مرتبط با پتروشیمی در این هفته، 17 سهم با افزایش قیمت همراه بودند .