تجمع پرسنل ارکان ثالث سازمان منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر

به گزارش نفیرنفت | خبرگزاری صنعت نفت ایران؛ تجمع پرسنل ارکان ثالث سازمان منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر در اعتراض به عدم اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل و تبعیض در پرداخت مزایای شغلی پرسنل/ نفیرنفت