بهره برداری از پروژه جدید بوعلی

شرکت پتروشيمی بوعلی سينا (بوعلی) از واحد پارازایلین بهره برداری کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ شرکت پتروشیمی بوعلی سینا ( بوعلی) در خصوص بهره برداری از پروژه جدید شرکت دست به افشای اطلاعات گروه الف زد.

پیرو این گزارش، ظرفیت تولید شرکت پتروشیمی بوعلی سینا ۱.۷ میلیون تن می باشد که حداکثر ۲۴ درصد از آن را محصول پارازایلین تشکیل خواهد داد.

ظرفیت اسمی محصول این پروژه ۴۰۰ هزار تن در سال است که با توجه به شرایط بازار و مصرف واحد پایین دستی تولید می گردد.

بهای تمام شده طرح ۱,۵۸۷,۳۵۰ میلیارد تومان محاسبه شده است.

بهره برداری از پروژه جدید وبوعلی