بررسی عملکرد پتروشیمی خراسان در اردیبهشت ۱۴۰۳

برای خراسان در ۲ ماه گذشته حجم فروش ۹۶ هزار تنی، حجم تولید ۲۳۰ هزارتنی و درآمد تجمیعی ۱/۳ هزار میلیاردتومانی گزارش شده است.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛‌پتروشیمی خراسان در اردیبهشت ماه درآمد ۸۰۹ میلیارد تومانی، حجم فروش ۶۱ هزارتنی و حجم تولیدی بالغ بر ۱۱۹ هزارتن را به ثبت رسانده که نسبت به ماه قبل بترتیب با ۷٪ رشد، ۷٪ رشد و ۲٪ کاهش همراه بوده ضمن آنکه این میزان تولید در قیاس با متوسط تولید سال مالی ۱۴۰۲ این شرکت رشدی ۲ درصدی را نشان می دهد.

برای خراسان در ۲ ماه گذشته حجم فروش ۹۶ هزار تنی، حجم تولید ۲۳۰ هزارتنی و درآمد تجمیعی ۱/۳ هزار میلیاردتومانی گزارش شده است که در قیاس با مدت مشابه سال قبل دو پارامتر حجم فروش و تولید دارای روندی ثابت و میزان درآمد نیز با ۱۸٪ رسد همراه بوده است.