نماینده مجلس افشا کرد؛

سفر به تایلند با بودجه پتروشیمی برای توسعه شهر

در حالی شهرهای جراحی، ماهشهر و بندرامام خمینی در باران اخیر دچار‌ مشکلات شدید شدند که برخی مسئولین این شهر با بودجه‌ی پتروشیمی ها به سفر تایلند رفته اند.

حبیب آقاجری نماینده ماهشهر و بندرامام در مجلس می‌گوید در سالهای گذشته بودجه‌ی اختصاص یافته پتروشیمی ها برای توسعه شهر تحت عنوان شورای راهبردی صرف سفر به تایلند و بلیط پروازها شده است!/ نفیر نفت‌