با دستور بازرس ویژه وزارت کار؛

مدیرعامل پتروشیمی آبادان برکنار شد

پس از حضور سجاد سنگسری بازرس ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان خوزستان و بررسی وضعیت شرکت های زیرمجموعه این وزارتخانه در استان، محسن علوی عطاآبادی مدیرعامل پتروشیمی آبادان با دستور مستقیم حجت عبدالملکی وزیر کار برکنار و با هماهنگی با وزیر کار رستمی معاون سابق بازرگانی پتروشیمی مارون به عنوان سرپرست پتروشیمی آبادان منصوب شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ سجاد سنگسری اخیراً گزارش مدیران پروازی و غیربومی شرکت های زیر مجموعه وزارت کار در استان خوزستان را به وزیر کار داده بود و باید عزل علوی مدیرعامل پتروشیمی آبادان را آغاز دومینوی برکناری مدیران فاسد دانست.